JÁTÉKSZABÁLY

Szervező:Burger & Beer Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság

 (székhely:1051 Budapest, Október 6 utca 8.) a továbbiakban: “Szervező”.

1. Általános rendelkezések

Az “NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője a Burger & Beer Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely:1051 Budapest, Október 6 utca 8.).

2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek

Promóciós mechanizmus

2023. szeptember 13.- 2023. szeptember 23. között a BESTIA Facebook/Instagram oldalán (https://www.facebook.com/bestiabudapest https://www.instagram.com/bestiabudapest) fut majd nyereményjáték “NYEREMÉNYJÁTÉK” néven.

Ez időtartam alatt meg kell jelölni a @bestiabudapest @budapestcocktailweek Instagram oldalát a játék felhívásának megfelelő módon, 2023.09.13 12:00 óra és 09.23. 23:59 óra között. Az ezen időpont után beérkezett képek nem vesznek részt a sorsolásban.

3. Nyeremények

A BESTIA jóvoltából egy 15.000 Forint értékű ajándékutalvány kerül kisorsolásra a posztolók között. A játék végén összesen 1 nyertest sorsolunk. A nyertes a nyereményt előzetes egyeztetés alapján e-mail-en keresztül kapja meg. A változtatás jogát fenntartjuk.

4. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook/Instagram profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

• Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

• Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

• Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

• Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

• A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

• Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

• Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

• Bevételi adatokat tesz közzé.

• Erőszakos, erőszakot ábrázol.

• Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

5. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a BESTIA vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a BESTIA Facebook és Instagram oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a BESTIA Facebook és Instagram oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a BESTIA Instagram oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

6. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

7. A játék időtartama

2023.09.13. 12:00 órakor kerül kihirdetésre és 09.23 23.59 órakor ér véget.

8. A nyertesek kiválasztása

A BESTIA és aBudapest Cocktail Weel Facebook/Instagram oldalát megjelölő posztok sorsoljuk ki a 3. pontban részletezett nyereményt.

A nyeremény sorsolása

2023.09.25.-én 12:00:00 perckor történik. Az eredményhirdetés ezt követően, a BESTIA Facebook/Instagram oldalán Facebook/Instagram történetben történik, a nyertesekkel pedig privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.

9. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei.

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertessel a Facebook/Instagramon keresztül, privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyerteseknek a kiválasztást követően 30 munkanapon belül kell visszajelezniük a nyereménnyel kapcsolatban. Amennyiben ez nem történik meg, a nyertes helyébe a pótnyertes lép. A nyerteseket privát üzenetben a …. Facebook/Instagram oldalán, Facebook/Instagram történetben vagy külön posztban tesszük közzé.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

10. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban résztvevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

11. Adatkezelés

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Burger & Beer Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 1051 Budapest, Október 6 utca 8.)

Játékos: aki posztol a saját Facebook/Instagram oldalán a “NYEREMÉNYJÁTÉK” felhívásáról, illetve ott az Adatkezelő szervezésében megjelenő bármely nyereményjátékban részt vesz. Az adatkezeléssel érintett weboldalak konkrét és pontos címe: https://www.bestia.hu

Az adatkezelés céljai és jogalapja, a kezelt adatok köre: a Sorsolás lebonyolítása, amely az alábbiakat foglalja magában:

Regisztráció a Sorsolásban való részvétel érdekében

Kapcsolattartás a Sorsolás során

Sorsolás

Részvételi jogosultság ellenőrzése

Kezelt adatok köre: kapcsolattartás céljából megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama:

Adatkezelő az adatokat 2023 szeptember 13. napjától a Nyeremények átadásáig kezeli. Ezt követően törli a kapcsolattartási adatbázist.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének fogalom rendszerével egyeznek meg.

1 Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – előírásainak megfelelően kezeli.

2 A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3 Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

4 Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait a BESTIA számára a 4. pontban meghatározott célból továbbítsa.

5 Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)

6 Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

7 Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

8 Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a hello@bestia.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: hello@bestia.hu illetve postacímen: Burger & Beer Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Október 6 utca 8., továbbiakban: A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a BESTIA Instagram oldalán adunk.

12. Felelősség kizárása

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől/Szervező Megbízójától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az posztjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a BESTIA Instagram oldalon értesülhetnek.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Burger & Beer Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szervező és, mint lebonyolító

Budapest, 2023.09.13.